Logo Ele-comp

KGO

INFORMACJA

W związku ze zmianami przepisów dotyczących odbioru elektrośmieci /świetlówki, baterie/ informujemy, że nie jesteśmy profesjonalnym zakładem odbierającym tego typu przedmioty.
Odbieramy elektrośmieci tylko od osób fizycznych i nie wystawiamy zaświadczeń dotyczących ilości odebranych elektrośmieci. Przedsiębiorstwa i firmy są zobowiązane do oddawania elektrośmieci do firm zajmujących się tym profesjonalnie i posiadających odpowiednią rejestrację w Urzędzie Marszałkowskim. Wykaz tych firm znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim.

Art. 37. zużyty sprz.elektr.Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Symbol selektywnego zbierania (składa się z przekreślonego kołowego kontenera na odpady). Oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami niesortowanymi. Urządzenia te mogą zawierać szkodliwe substancje. Prawidłowa utylizacja pomoże zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMULANYCH zlokalizowane są:

  • Przy al. Gen Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów,
  • Przy ul. Ciepłowniczej 11, 35-322 Rzeszów.

Więcej informacji na Zużyte Oświetlenie.pl